SME Instrument

PROGRAM HORIZON 2020 SME INSTRUMENT

SBĚR ŽÁDOSTÍ 4x ROČNĚ; HODNOCENÍ DO 40-ti DNŮ OD PODÁNÍ

Program EU Horizon 2020 na podporu inovací v malých firmách, rozdělený na 3 navazující fáze:

Fáze I. (Phase 1) obdržíte € 50.000 na úhradu služeb - průzkum trhu, zpracování studie proveditelnosti (Feasibility study).

Fáze II. (Phase 2) obdržíte až € 1.500.000 na vytvoření nového produktu nebo služby. Poté může následovat ještě Fáze III. (Phase 3), ze které lze financovat podporu produktu v prvních měsíců po uvedení na trh tzn. zejména marketingové služby.

 

 

SEZNAM VÝZEV PRO ROKY 2016 - 2017

 

Název výzvy Popis
Efektivní inovační schémata Podpora pro Startupy a malé firmy v oblasti převratných, avšak rizikových ICT projektů
Podpora uplatnění nanotechnologií, pokročilých materiálů a výrobních postupů Na podporu přenosů výsledků vědy a výzkumu v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů do praxe
Podpora pro biotechnologické SME firmy na přenos vynálezů z laboratoře do praxe Na financování nezbytných kroků pro dokončení biotechnologických vynálezů
Zapojení SME firem do kosmického výzkumu a vývoje Omezení bariér které bráním malým firmám v zapojení do tohoto high-tech segmentu
Podpora biotechnologických SME firem v sektoru biotechnologií pro lidské zdraví Vstupní rizikový kapitál pro segment humánních biotechnologií
Rychlé uvedení software a ICT řešení pro lidské zdraví, životosprávu a pro péči o seniory Podpora má za cíl zvýšit přenos ICT řešení a medicínských software do praxe
Využití inovací v zemědělství, potravinářství a lesnictví Podpora vývoje úsporných technologií a postupů ve jmenovaných sektorech
Podpora zavádění technologií v oblasti udržitelného využití oceánů Podpora projektů, realizovaných v pobřežních lokalitách s cílem podpořit vznik pracovních míst a rozvoj regionů.
Podpora vývoje v malých firmách, podnikajících v segmentu dopravy, logistiky a přepravy. Překlenutí potřeby počátečních vysokých investic v sektoru dopravy.
Podpora malých firem v podnikání s pozitivním dopadem na životní prostředí, udržitelný rozvoj, úsporu ve využití přírodních zdrojů a ochranu přírody Podpora malých firem, které jsem motorem "Zelené" ekonomiky
Nové obchodní modely pro moderní evropskou společnost Podpora sociálního podnikání.
Přenos inovací do praxe pro v segmentu bezpečnosti Zapojení SME firem do segmentu bezpečnosti a ochrany obyvatel

RÁMCOVÉ PODMÍNKY DOTACE

DÉLKA PROJEKTU: 6 - 12 měsíců

ROZSAH ŽÁDOSTI: 10 stran, hodnotí se tři kritéria: 1.excelence projektu, 2.zájem trhu o produkt, 3.kvalita projektu a efektivnost implementace do praxe

MONITORING PROJEKTU: u projektů do 1 měsíců pouze závěrečná zpráva

ROZPOČET: max. uznatelné náklady projektu - 71.249 EURO; dotace činí 70% z uznatelných nákladů, tj. 50.000 EURO (jde o paušální částku, nelze plánovat nižší rozpočet); je možné předfinancování max. 40% dotace, tj. 20.000 EURO před zahájením realizace

UZNATELNÉ NÁKLADY: vykazuje se po následujících kategoriích: mzdy zaměstnanců, osobní náklady pro společníky bez pracovní smlouvy, cestovné, materiál, vybavení, externí služby firem, externí služby poradců;

PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI: proplaceny budou pouze předem naplánované dílčí etapy a činnosti směřující k jejich naplnění.

Uvedené informace jsou výtahem toho nejdůležitějšího. Podrobně o SME Instruments si můžete přečíst v češtině na Portálu o H2020(přejít na portál)

wallclock-80x80-cervena

JAK DLOUHO TRVÁ PŘÍPRAVA | Délka přípravy závisí na náročnosti tématu, obvykle trvá 35 - 50 pracovních hodin. Žádost obdržíte do 14 - 21 dnů, je třeba objednat minimálně 21 dnů předem, optimální délka přípravy žádosti jsou 4 - 6 týdnů. Taktéž je třeba min. 10 pracovních dnů na registraci u agentury EASME při Evropské komisi, která formálně administruje programy SME Instruments v rámci H2020.

documents7-80x80-d63e3e

CO SLUŽBA OBSAHUJE Služba zahrnuje vyřízení registrace u Evropské komise v Bruselu, inovační audit produktového portfolia klienta, zmapování trhu, rozpočet žádosti, podnikatelský záměr s návrhem obchodního modelu o rozsahu 10 stran. V ceně je dále zahrnuto podání žádosti přes elektronický portál programu Horizon 2020, profesionální překlad do AJ

payment-80x80-d63e3e

KOLIK SLUŽBA STOJÍ Hodinová sazba za přípravu žádosti SME Instrument je 750 Kč. Kalkulaci provádíme jako odhad počtu hodin práce, které jsou nezbytné na přípravu. Odečítáme služby, které si klient již objednal a uhradil dříve - zejména průzkum trhu a podnikatelský záměr (více o těchto službách v sekci DOTAČNÍ SERVIS).

EXTERNÍ ZDROJE O SME INSTRUMENTS

Informace JIC - národního koordinátora programu pro jižní Moravu (CZ)

Přehledný souhrn SME Instruments (CZ)

Seznam aktuálních výzev SME Instruments v rámci programu H2020 (EN)

Informace evropské agentury EASME - administrátora programu (EN)

Časté otázky a odpovědi na portálu Evropské komise  (EN)

Všechny výzvy (calls) pro Horizon 2020 na období 2014-2018

NAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?